ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ ВЪВ ROCKABILLY.BG :
1. Публикваните обяви могат да бъдат: дрехи,вещи, аксесоари, коли, мотори, части, услуга, музика или друго, но задължително следващо тематиката на сайта. Обяви неотговарящи на това изискване ще бъдат премахвани по преценка на модератор/администратор.
2. Публикуването на обяви в Rockabilly.bg е напълно безплатно.
3. Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.
4. Забранено е предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и снимки.
5. Забранено е публикуването на информация не касаеща конкретната стока или услуга предмет на обявата. Изброяването на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.
6. Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка или производител. .
7. Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията. Контактната информация се публикува в текста на обявата.
8. Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
9. Забранено е публикуването на снимки с откровено порнографско съдържание. Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
10. Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.
11. Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел. Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви. Забранена е директната, нерегламентирана реклама.
12. Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
13. Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки.
14. Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.
15. Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а акаунтите-забранявани за достъп.
16. Обявите се публикуват за срок от 3 месеца.
17. Ако обявата вече не е актуална- уведомете ни на info@rockabilly.bg за да бъде свалена от нашия администратор.
18. Забранено е триенето на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текста и/или снимките , но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите. Такива обяви ще бъдат спирани.
19. Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки(реплики), пиратски стоки(стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка(включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува.
20. Rockabilly.bg не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите не се съдържа подвеждаща информация.
21. Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми.

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪБИТИЯ ВЪВ ROCKABILLY.BG :
1. Чрез функция „Публикуване на събитие” може свободно и лесно да бъде публикувана Вашите събития в Rockabilly.bg, които отговарят на следните условия:
2. Публикувания текст трябва да информира потребителите на портала за предстоящо събитие следващо тематиката на Rockabilly.bg;
3. Задължително трябва да бъдат попълнени полетата съдържащи информация за: дата за начало на събитието, час за неговото начало, адрес, организатор, кратко описание.
4. Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
5. Публикувания текст да няма подвеждащо съдържание
6. Rockabilly.bg не носи отговорност за верността и актуалността на публикуванитесъбития . Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните събития се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите не се съдържа подвеждаща информация.
7. Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или събития без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми.
8. Настоящите общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Rockabilly.bg с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
9. Rockabilly.bg си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
10. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.
11. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и Rockabilly.bg се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Rockabilly.bg с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
2. Rockabilly.bg си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.
4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и Rockabilly.bg се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.


за нас събития
и новини
танци филми hot ride музика магазин
обяви
lifestyle отминали събития контакти правила за ползванеCopyright © 2011 rockabilly.bg  разработен от: Inet-Partner.com